Posted by on 10.4.2018

Flipped classroom a její charakteristiky

Jak je vidno, technika a metoda převráceného vyučování ve třídě je termínem pocházejícím z anglického jazyka a jeho „domovem“ tak není Česká republika.
Přesto je možné zauvažovat nad tím, zda by nebylo vhodné alespoň některé její znaky aplikovat také v českém školství, u něj se již dlouhou dobu hovoří o tom, že styly výuky v něm převažující neodpovídají potřebám současného světa a nepřipravují vzdělávané osoby na jejich co možná nejlepší zapojení
a úspěch v budoucím životě.
veselá studentka
Převrácená třída je v zásadě založena na jednom základním principu, kterým je poskytnutí studijních materiálů k určitému tématu studentům a žákům s předstihem tak, aby si jej mohli prostudovat doma, samostatně. Díky tomu je možné, aby studující nejprve vlastní aktivitou zjistil, zda výukovému textu, videu či jinému materiálu rozumí (v tomto případě si pak může pro vyučujícího připravit dodatkové otázky vztahující se k tématu), či zda nikoli – ve druhém případě pak v rámci zejména praktických cvičení žákovi pedagog v hodině dopomáhá k lepšímu pochopení látky.

paní učitelka ilustrace
Výhody „převráceného“ vzdělávání

Z toho, co již bylo řešeno výše, je tak možné vyvodit následující pozitiva, jež vyplývají z podobného přístupu ke vzdělávání, ať již dětí, dospívajících ne třeba i dospělých osob:
·         Vedení žáka či studenta k samostatné práci;
·         Vedení žáka či studenta k domácí přípravě;
·         Poskytnutí prostoru pro dotazy a diskusi související s probíranou látkou či tématikou;
·         Nutnost rozvoje komunikačních schopností vyučujících;
·         Redukce frontálního způsobu výuky;
·         Odlišení pedagogů s rozvinutými kompetencemi k výuce od těch, kteří pouze „převypravují“ obsah učebnic;
·         Obecně větší aktivita subjektů výuky.
 
Ať už Vám tedy připadá samotné označení této v současnosti aktuální učební metody zvláštní či nikoli, na základě výhod, jež s sebou může přinášet, je možné učinit si představu o tom, zda a jak moc může být pro česká školáky přínosnou.

Posted in: Vzdělání